ورژن 5
arrow 1

با رسیدن این آپدیت تک نیوز وارد سطح بعدی از طراحی وتوسعه می شود.

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه